Комуникация и медии

Комисията за финансов надзор одобри търговото предложение от “Българска Холдингова Корпорация” АД

Публикация от: 01.02.2007

На свое заседание от 29 януари 2007 г Комисията за финансов надзор одобри търгово предложение от “Българска Холдингова Корпорация” АД до останалите акционери на дружеството за закупуване на акции на “Еврохолд България” АД  чрез инвестиционен посредник “Евро- Финанс” АД. Цената  на търговото предложение от 2.03 лв за акция е определена съгласно Наредба № 13 за търговото предлагане за закупуване и замяна на акции и Наредбата за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество. Основният акционер  „Българска холдингова Корпорация” няма намерение да отписва дружеството от регистъра на публичните компании. Търговото предложение се налага по регулативни причини вследствие сливането на „Старком холдинг” и „Еврохолд”. До края на 2007 година се очаква свободно търгуемият обем акции на Еврохолд България да достигне 25-30%.