Комуникация и медии

Общото събрание на акционерите на „Авто Юнион”АД гласува за промени в Съвета на директорите

На проведеното на 10.06.2009 година извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на „Авто Юнион”АД бяха гласувани промени в състава на Съвета на директорите на дружеството. Освободени от длъжност като членове на Съвета на директорите са Георги Боянов Крумов и Юлия Харалампиева Костова. За нови членове са избрани Асен Милков Христов, Кирил Иванов Бошов и Асен Емануилов Асенов.

На заседанието бе гласувано и решение за извършване на непарична вноска (апорт) на собствен на „Авто Юнион”АД недвижим имот в капитала на новоучредяващо се дружество с търговска фирма „Авто Юнион Център”ЕООД. Съгласно съдебно-техническата експертиза имотът е оценен на максимална стойност 39 920 000 лева. Същият ще бъде апортиран в капитала на новото дружество на стойност 39 116 600 лева.

Гласуваните промени са във връзка с наскоро осъщественото придобиване на „Авто Юнион”АД от икономическата група на „Еврохолд България”АД и с процесите по преструктуриране в рамките на холдинга.