Комуникация и медии

ЕВРОИНС свика Общото събрание за избор на актюер

На 2 февруари 2009 година се проведе извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД с единствена точка в дневния ред: 1. Избор на отговорен актюер на “ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД.

На основание чл. 96, ал. 2 от Кодекса за застраховане Общото събрание на акционерите избра Ангел Костов Терзиев за отговорен актюер на дружеството. Ангел Терзиев работи в сферата на актюерството от 1996 година досега, член е на УС на Българското актюерско дружество и член на експертната група на FIAP.