Комуникация и медии

Общото събрание на акционерите на Евроинс гласува за увеличение на капитала на дружеството

На проведеното на 28 ноември 2008 година извънредно заседание на Общото събрание на „ЗД Евроинс”АД бе гласувано решение за увеличение на капитала. Ще бъдат издадени нови 2 499 998 акции с емисионна стойност 4 лева на една акция. Акционерите на дружеството ще имат право да запишат по 1 нова акция срещу 4 стари. При пълно записване на новата емисия  собственият капитал на дружеството ще нарасне с 10 милиона лева, което представлява увеличение от близо 50 % спрямо сегашните 21 милиона лева собствен капитал.

Мажоритарният акционер „Евроинс Иншурънс Груп”(EIG), който притежава 70% от „ЗД Евроинс”АД възнамерява да запише акции срещу всичките полагащи му се права от увеличението на капитала.

На Общото събрание на акционерите бе гласувана и промяна в Устава на дружеството, съгласно която Управителният съвет ще има право да приема решение за увеличение на капитала на „ЗД Евроинс”АД в размер до 100 милиона лева.

Общото събрание на „ЗД Евроинс”АД избра Одитен комитет по смисъла на Закона за независимия финансов одит в състав от трима члена, съгласно конкретни предложения на акционери. За членове на Одитния комитет бяха избрани г-жа Виолета Даракова, Председател на Надзорния съвет на дружеството; г-н Георги Денков, Зам. председател на Надзорния съвет и г-н Христо Ценев, независим член.