Комуникация и медии

Групата ЕВРОХОЛД надхвърли 1 млрд. лева консолидирани активи. Приходите за шестмесечието са над 500 млн. лева

Дружеството предоговори свои съществуващи задължения в подчинени дългове
 
Консолидираните активи на групата ЕВРОХОЛД към 30 юни 2016 година са в размер на 1.03 милиарда лева спрямо 979.4 милиона лева към 31 декември 2015 година.
 
Паричните средства и депозити се увеличават с 39 милиона лева като достигат 126.2 милиона лева. Вземанията намаляват с 20.3 милиона лева за периода до 393.3 милиона лева. Другите активи нарастват с 31.4 милиона и възлизат на 221.7 милиона лева към 30 юни 2016 г., от тях финансовите активи отбелязват най-съществено изменение като нарастват с 28.7 милиона лева до 132.5 милиона лева.

В продължение на политиката за засилване на капитала на дъщерната си застрахователна  група, ръководството на холдинга предприе съответните капиталови мерки и на ниво Еврохолд. Предоговорени бяха съществуващи задължения в подчинени дългове с ефективна дата 30.06.2016 година. Общият размер на подчинените дългове в края на отчетния период възлиза на 85 милиона лева. Преоформянето на задълженията подобрява значително съотношението привлечен към собствен капитал. 
 
Консолидираните приходи от оперативна дейност на Еврохолд България АД нарастват с 24.7милиона лева, достигайки до 516.8 милиона лева. Разходите за оперативна дейност нарастват с 1.9 милиона лева като достигат 462.1 милиона лева.Запазва се тенденцията на изпреварващ ръст на приходи спрямо разходи.

Брутната печалба бележи 71.4% ръст спрямо съпоставимия период на миналата година и е в размер на 54.8 милиона лева. Консолидираният резултат преди лихви, данъци и амортизиции (EBITDA) възлиза на 27.5 милиона лева като нараства с 21.7 милиона лева спрямо съпоставимия период на 2015 година, когато реализираната EBITDA е в размер на 5.8 милиона лева.

За първото полугодие на 2016 година групата ЕВРОХОЛД отчита печалба в размер на 17.9 милиона лева, в това число печалба за групата в размер на близо 16 милиона лева и за неконтролиращото участие – печалба от 1.9 милиона лева.