Комуникация и медии

Управителният съвет на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД взе решение за увеличение на капитала на дружеството

Днес, 27 юни 2016 г., Управителният съвет на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД взе решение за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции при условията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, съответно за овластяване на представляващите дружеството за предприемане на всички необходими действия във връзка с горното решение.

На основание чл. 13, ал. 5 от Устава на Еврохолд България АД, чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, чл. 194, ал. 1 и 2 от Търговския закон и чл. 112 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Управителния съвет на Еврохолд България АД приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 127,345,000 (сто двадесет и седем милиона триста четиридесет и пет хиляди) лева на 212,241,666 (двеста и дванадесет милиона двеста четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест) лева чрез издаване на нова емисия акции при условията на публично предлагане по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Новата емисия се състои от 84,896,666 (осемдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест) броя акции от същия вид и клас като съществуващата емисия акции на дружеството, а именно: безналични, поименни, непривилегировани, с право на 1 (един) глас в общото събрание на акционерите на дружеството, с право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Номиналната стойност на всяка една акция е 1,00 (един) лев. Емисионната стойност на всяка една акция е 1,00 (един) лев.

Капиталът на Еврохолд България АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 33,958,667 (тридесет и три милиона деветстотин петдесет и осем хиляди шестстотин шестдесет и седем) броя акции, представляващи приблизително 40 (четиридесет) процента от предложените акции. В този случай, на основание чл. 192а, ал. 2 от Търговския закон, капиталът ще бъде увеличен само със стойността на записаните и напълно заплатени акции, равни на или надвишаващи посочения минимално допустим размер на набрания капитал, при което публичното предлагане се счита за успешно приключило. Не е възможно записване на акции над максимално допустимия размер на заявения за набиране капитал в размер на 84,896,666 (осемдесет и четири милиона осемстотин деветдесет и шест хиляди шестстотин шестдесет и шест) броя акции.

За извършване на публичното предлагане на емисията нови акции от увеличението на капитала на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД дружеството ще публикува проспект по начина и със със съдържанието, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, след като същият бъде потвърден от Комисията за финансов надзор. Планираното използване на набрания чрез новата емисия капитал и рисковете, свързани с дейността на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД и с инвестирането в ценните книжа, предмет на публично предлагане, ще бъдат подробно описани в проспекта.
Инвестиционният посредник, който ще обслужва увеличението на капитала на Еврохолд България АД при условията на публично предлагане, ще бъде Евро-финанс АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43.

В съответствие с чл. 112б, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на обнародване на съобщението за публичното предлагане по чл.92а, ал.1 ЗППЦК. На следващия работен ден след изтичането на посочения седемдневен срок Централен депозитар АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите. Срещу всяка една акция от капитала на Еврохолд България АД се издава едно право по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Срещу всеки 3 (три) права притежателят им може да запише 2 (две) нови акции от емисията за увеличаване на капитала по емисионна стойност от 1,00 (един) лев всяка, като подробностите на механизма на замяна се описват подробно в проспекта за публично предлагане на новата емисия. Всички лица, които желаят да запишат акции от новата емисия на Еврохолд България АД, следва първо да придобият права. Настоящите акционери придобиват правата безплатно по посочения по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса – София“ АД „Пазар на права“ в срока за свободна търговия на правата или чрез покупка при условията на явен аукцион за неупражнените права, съгласно ред, подробно описан в проспекта.