Комуникация и медии

Еврохолд България ще отчете печалбата от продажбата на Авто Юнион Център в четвърто тримесечие

Компанията потвърждава прогнозата си за консолидирана печалба в размер на 8.4 милиона лева за 2009 година

Съгласно неконсолидирания си финансов отчет за трето тримесечие на 2009 година, Еврохолд България реализира загуба в размер на 8.8 милиона лева. Реализираната печалба от продажбата на Авто Юнион Център, в размер на 13.7 милиона лева, ще бъде отчетена в четвъртото тримесечие на годината.

Приходите от лихви нарастват до 1.03 милиона лева спрямо 0.39 милиона за същия период на 2008 година. 

Оперативните разходи достигат 1.5 милиона лева спрямо 0.98 милиона лева за деветмесечието на 2008 година. Най-съществен е ръстът на разходите за външни услуги, които възлизат на 654 хиляди лева спрямо 398 хиляди за същия период на 2008 година като от тях 349 хиляди лева са изразходвани за консултантски услуги във връзка с придобивания. Спрямо деветмесечието на 2008 година ръст бележат и другите разходи, които достигат 393 хиляди лева спрямо 105 хиляди за предходния период като основна причина за увеличението е еднократен данък в размер на 295 хиляди лева, възникнал в резултат от сделката с Глобал Финанс.

Основната причина за реализирания отрицателен финансов резултат са  нарасналите разходи за лихви и реализираните еднократни загуби от финансови операции. Общото влияние на двете пера върху отрицателния резултат за деветмесечието е в размер на 7.4 милона лева, от които 4.4 милиона лева са увеличените лихвени разходи, а 3 милиона лева са реализираните отрицателни разлики от операции с финансови инструменти, несъществуващи в предходния отчетен период. От тях 5.4 милиона лева имат или еднократен характер или са лихвени разходи по вече погасени задължения, които съответно няма да бъдат начислявани в бъдещи отчетни периоди.

Текущите задължения на компанията значително намаляват като към м. септември те са  в размер на 48.5 милиона лева спрямо 72.6 милиона лева към края на 2008 година. Активите на Холдинга за периода се увеличават с 2% до 353.4 милиона лева от 346.1 за 2008 година. Инвестициите в дъщерни предприятия са нараснали с 17.7%  като достигат 315 милиона лева. Това се дължи както на придобиването на Авто Юнион АД през второ тримесечие, така и на извършената покупка от Авто Юнион АД на Авто Юнион Център, реализирана през трето тримесечие на 2009 година. Собственият капитал на Еврохолд България е в размер на 176.6 милиона лева.

Компанията потвърждава прогнозата си за очакваните консолидирани приходи и печалба за 2009 година, съответно 412 милиона лева приходи и 8.4 милиона лева нетна консолидирана печалба, от която 6.1 милиона лева ще бъде формирана от резултата на дъщерните компании.