Комуникация и медии

Румънският регулатор одобри плана за мерки на ЕВРОИНС Румъния

Румънският финансов регулатор (ASF) одобри плана за подобряване на финансовите показатели на ЕВРОИНС Румъния, дъщерно дружество на ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП (ЕИГ), част от ЕВРОХОЛД България.

Планът предвижда увеличение на капитала с 45 млн. евро (200 млн. леи), решението за което вече беше гласувано от акционерите на ЕВРОИНС Румъния на общо събрание на 8-ми октомври и вписано на 12-ти октомври. Ако е необходимо и в зависимост от постигнатите финансови резултати, акционерите на компанията се ангажират да осигурят допълнителен капитал през втората половина на 2016 г., за да изпълнят всички изисквания в рамките на едногодишния срок. 

Паралелно с мерките за ЕВРОИНС Румъния, на общо събрание на 19 ноември акционерите на компанията-майка ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП одобриха предложение на съвета на директорите за увеличение на капитала на холдинга със 100 млн. евро, които да бъдат използвани за нуждите на дъщерните дружества. 

В допълнение към взетото решение за увеличение на капитала на ЕИГ, ЕВРОХОЛД България свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28 декември, на което ще бъде предложено одобряване издаването на  емисия еврооблигации като параметрите на емисията са оповестени в поканата за ОСА. 

Планът за мерки на ЕВРОИНС Румъния беше изискан от румънския регулатор в средата на октомври във връзка с извършения преглед на балансите и проведените стрес тестове на големите застрахователни компании в страната, които показаха необходимост от допълнителен капитал при част от дружествата. Проверките бяха направени с оглед подготовката за приемането на евродирективата Платежоспособност II, която влиза в сила на 1 януари 2016 г. и цели подобряване на ликвидността и собствения капитал на застрахователите в ЕС. Румъния беше първата страна-членка, която извърши стрес тестове в застрахователния сектор.

Евроинс Румъния отчита сериозно повишение на финансовите си резултати. Само за октомври компанията регистрира 28.6% ръст на премийния си приход до 12.8 млн. евро. За десетте месеца на 2015 г. компанията отчете 52.6% увеличение на приходите си до над 130 млн. евро.