Комуникация и медии

Акционерите на ЕВРОХОЛД приеха решение за издаване на емисия облигации на стойност до 100 милиона евро

На проведеното на 28 декември извънредно заседание на общото събрание на Еврохолд България АД бе прието решение за овластяване на управителния съвет да издаде емисия облигации при условията на частно пласиране, при възможност за въвеждане в търговия на емитираните облигации  на фондова борса извън Република България със съответно одобрен проспект за публично предлагане на ценни книжа.

Параметрите на облигационната емисия предвиждат: стойностен обем в размер на 40-100 млн. евро; лихви в диапазона 8-13% и обезпечение по заема под формата на залог върху до 67% от капитала на ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП. Предвидена е възможност заемът да бъде конвертиран след датата на издаване на облигационния заем при допълнително договаряне и спазване изискванията на действащото българско законодателство. Планираният срок за тази цел е между 24 и 60 месеца.

Средствата, набрани чрез облигационния заем, ще бъдат използвани за инвестиции в дъщерни дружества.

Пълният протокол от заседанието ще бъде оповестен на 4 януари 2016 г.