Комуникация и медии

Акциите на Еврохолд България АД са допуснати за търговия на Варшавската фондова борса

С Решение №658–Е от 27.10.2011 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за допускане до търговия на Варшавската Фондова Борса на всички 108 643 712 обикновени, поименни, безналични, свободно- прехвърляеми акции от капитала на Еврохолд България АД. На 14.11.2011 г. процедурата по паспортизиране на проспекта приключи и пред полската Комисия за финансов надзор и в последствие емисията акции на Еврохолд България АД бе регистрирана от полския Централен депозитар под съществуващия ISIN код на емисията BG1100114062. На 29 ноември 2011 г. Варшавската Фондова Борса допусна до търговия всички 108 643 712 обикновени, поименни, безналични, свободно- прехвърляеми акции от капитала на Еврохолд България АД, с което процедурата бе завършена.

След вписване на текущото увеличение на капитала на Еврохолд България АД от 108 643 712 лева на 127 345 000 лева посредством издаването на нови 18 701 288 обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, предстои регистрация за допускане до търговия и на новата емисия на Варшавската фондова борса. 

Очаква се в рамките на първата половина на м. декември да бъде определена и дата на първа котировка за акциите на компанията.