Комуникация и медии

Тодор Данаилов, Директор „Презастраховане и международни отношения” в ЗД „Евроинс” АД пред в-к

Публикация от: 22.06.2007

- Г-н Данаилов, вярно ли е, че застрахователна компания "Евроинс" очаква увеличение на премийния си приход за тази година чрез предлагане на услуги и в другите страните от Европейския съюз?
 - Факт е, че нашето дружество очаква да продължи тенденцията за изпреварващ темп на ръст на премийния му приход в сравнение с общозастрахователния пазар в България, но това очакване далеч не се основава само и единствено на перспективата от средата на годината да започнат продажби на полици на Евроинс в държави-членки на ЕС. Считам, че дружеството притежава необходимите качества, за да продължава да расте и да утвърждава своята позиция на пазара, за което значително влияние и помощ ни оказва и подкрепата, която получаваме от основния акционер – „Еврохолд България” АД.
Марката „Евроинс” се налага все повече на застрахователния пазар в България, компанията вече е публична, постоянно увеличава дела си в размера на премийния приход на общозастрахователния пазар в страната и има ясни и конкретни цели, поставени от мениджмънта, които фактори сами по себе си са достатъчни за осигуряване на значителен ръст на премиите на компанията.
Когато към това добавим и очакваните премии от продадени застраховки зад граница в държави-членки на ЕС, мога спокойно да заявя, че очаквания за пазарен дял на ЗД „Евроинс” АД към края на 2007 г. от близо 6% са напълно реалистични.
Говорейки за ЕС, ще си позволя да отбележа, че в никакъв случай не считам, че навлизането на множество европейски застрахователни компании на българския пазар е заплаха за опериращите тук застрахователи, дори напротив. Като новоприсъединила се към общността държава със значително по-ниски нива на застрахователно проникване и плътност от тези в западните държави, България съвсем нормално е атрактивна като инвестиционна дестинация за компаниите от Западна Европа. От друга страна, увеличението в нивата на ръст на премийния приход съгласно изследвания, направени от специализирани агенции, не се очаква да бъдат значителни, което в цифрово изражение означава, че премиите на територията на България се очаква да се движат в рамките на 15%-20% на годишна база.
Имайки предвид очаквания изпреварващ ръст на Евроинс, то премийният приход на компанията от вътрешния пазар се очаква да нарасне с 25% за 2007 в сравнение с 2006 година, като се очаква евентуален ръст над това ниво да се дължи на продажбата на полици на дружеството зад граница.
- Прогнозираните приходи от другите страни - членки на ЕС, само за 2007 г. да бъдат 5 млн. лв. реалистична прогноза ли е?
- Размерът на премийния приход, който ЗД „Евроинс” АД ще реализира чрез продажби на застрахователни продукти в държави-членки на ЕС, е силно зависим от редица фактори, като смея да твърдя на база на проведените до момента разговори с местни компании и на направени проучвания на някои застрахователни пазари в Европа, че сумата от 5 милиона лева е напълно реалистична цел.
Нека обаче да бъде ясно, че дружеството ни не цели навлизане на застрахователните пазари в Европа на всяка цена. Нашата стратегия е това навлизане да бъде един продължителен процес, в който дружеството ще извърши едно плавно проникване и който да създаде перспективи за утвърждаване името на компанията зад граница като на партньор, на който може да се разчита да предоставя не по-лоши застрахователни продукти и услуги от местните застрахователни компании.
Ще ви припомня също така, че още при първоначалното представяне на проекта в началото на пролетта ръководството на ЗД” Евроинс” АД ясно даде да се разбере, че дружеството не планира да продава застраховки и извършва дейност в области, които не са типични за дружеството или дори за България. За да бъда конкретен, ще отбележа, че апетитът ни за застраховки, в които спецификата на местното законодателство има силно влияние, е минимален. Такива например са застраховките на професионални отговорности, в които силно застъпени са местните нормативни актове, свързани със съответната професия.
Застраховките, които ще се стремим да записваме, са такива със сравнително унифицирани общи условия, работата, с които е лесна и не изисква постоянно присъствие на застрахователя, записването е лесно за автоматизиране и осъществяване през Интернет, а ликвидирането на щетите може да бъде прехвърлено към трето специализирано в дейността лице. Такива са например застраховките „Гражданска отговорност” на автомобилистите, застраховки на товари и отговорност на превозвача. При тях са налице и се прилагат одобрени международни клаузи, към които застрахователите се придържат и които силно улесняват както продажбата, така и ликвидацията на настъпилите по полиците щети. Разбира се, такива клаузи са налице и при авиационното застраховане и застраховките на плавателни съдове, но поради високите лимити на отговорност при тях за момента не са приоритет в проекта на дружеството.
За да се върна на конкретния въпрос и числото 5 милиона – знаете, че само по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите ЗД „Евроинс” АД сключва годишно над 200 хиляди полици. Нека предположим, че за първата година съумеем да реализираме едва 5% от този брой чрез продажби в други държави-членки на ЕС, което е реалистична прогноза, имайки предвид размерите на пазарите, в които ще навлизаме, и дела на застрахованите в общия брой МПС. За да не бъда голословен – само в Испания например има регистрирани над 27 милиона МПС, като всеки месец се регистрират между 150 и 200 хиляди нови. На база примера от по-горе – 5% от 200 хиляди е едва 10 хиляди полици, а при средна цена на полица от 250 евро нивото от 5 милиона лева е вече постигнато.
В крайна сметка ще отбележа, че възможностите за реализиране на значителни приходи са налице, но „Евроинс” ще спазва пазарна дисциплина и ще ограничава в известна степен приходите от застрахователна дейност зад граница, целейки гарантиране сигурността на капитала си и натрупване на собствена статистическа информация за всеки отделен пазар и вид застраховка.
- След приемането на страната ни в ЕС стана възможно застраховател от държава членка да предлага услуги на територията на целия съюз само с уведомление. Получихте ли съгласие от надзорните институции в Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Испания, Италия, Франция и Румъния за намерението на ЗД „Евроинс” АД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги и кога ще стартирате тази дейност? Планирахте стартиране на дейността си извън границите на България до средата на 2007 г.
- Плановете за поставяне началото на продажбите на застрахователни продукти зад граница са реалистични и наистина считам, че имаме реална възможност да започнем до края на месец юни. Както ви е известно, първите ни преговори със застрахователни посредници в чужбина започнаха още през октомври 2006 г. и два от проектите са в заключителна фаза.
Отново ще се върна на казаното по-горе и ще заявя, че стремежът на дружеството не е навлизане на пазарите на всяка цена. „Хубавите работи стават бавно”, а ние сме решени да направим първата стъпка тогава, когато се почувстваме готови и когато сме сигурни, че е помислено за всичко. Не казвам, че ще бъдем перфектни, но колкото по-малко промени и донастройки се правят след началото на всеки проект, толкова по-добре той работи и по-високи са шансовете му да се превърне в едно успешно начинание.
- Кои ще бъдат първите застрахователни продукти при стартиране на дейността ви извън България?
- Разглеждат се значителен брой варианти и предложения, но, както казах и по-горе, целта е да правим застраховане, което разбираме. Затова и вече отказахме няколко предложения за започване на проучвания за сключване на застраховки в държави-членки на ЕС. Най-интересните бяха за самостоятелна застраховка срещу правни разноски и компенсация при отнемане свидетелството за правоуправление на МПС – знаете, че тези застраховки не са застъпени на българския застрахователен пазар и ние не се чувстваме подготвени и уверени да ги сключваме.
- Съгласно инвестиционната ви програма плановете ви за развитие за 2007 г. - 2008 г. бяха свързани с увеличаване капитала на холдинга, както и с разширяване дейността на ЗД „Евроинс” АД . Плановете ви включват ли и подготовка за придобиване на застрахователна компания от Сърбия, Македония или Румъния? Докъде стигнаха вашите действия за придобиване на мажоритарен пакет в застрахователни компании поне в една от тези страни?
- Инвестиционната програма както на холдинга, така и в частност на ЗД „Евроинс” АД е изключително амбициозна, но за последните две години ръководствата и на двете компании доказаха, че си поставят целите, за да бъдат постигани, и резултатите са налице – вече и „Еврохолд България” АД, и ЗД „Евроинс” АД са публични компании, като застрахователното дружество е и в BG 40 на Българската фондова борса, през 2006 г. Евроинс увеличи два пъти капитала си – от печалбата за 2005 г. и чрез публично предлагане на борсата, предстои увеличение на капитала и през 2007 г. от реализираната през миналата година печалба.
Плановете за придобиване на контролен пакет в застрахователно дружество от съседна държава се развиват със задоволителни темпове, в момента сме в напреднала фаза на преговори за придобиването на две дружества, като проучваме и други възможности.
Ще споделя с вас факта, че до момента нямаме контакт с подходяща компания в Македония, но за сметка на това проучванията в другите две от посочените от вас държави вървят добре и освен с двете компании, с които сме в преговори, проучваме още няколко възможности за придобиване.
В допълнение ще кажа, че не ни е чужда и идеята за предприемане на стъпки към навлизане чрез придобиване на компания на турския и гръцкия застрахователен пазар.
- А какво показват анализите ви на потенциалните чуждестранни пазари и възможностите за адаптиране на продуктовата ви гама, както и преговорите за организиране на съответна презастрахователна програма?
- Както посочих и по-горе, стремежът ни е да направим първите стъпки в чужбина в областта на сравнително унифицирани откъм условия на покритие застраховки. Не си правим илюзии, че ще успеем да нагодим местните пазари и очакванията на застрахованите лица към продуктите ни, които са проектирани да бъдат реализирани на българския пазар. Като първа източноевропейска застрахователна компания, опитваща да извършва дейност в Западна Европа, имаме пълната готовност в сътрудничество с местните ни партньори да променим съществуващите към момента в продуктовата гама на Евроинс застраховки по начин, по който те да бъдат добре приети от застрахованите лица и дори когато е наложително, да създадем напълно нов продукт, отразяващ специфичните нужди и очаквания на местния пазар.
За постигането на тази цел силно разчитаме и на информационната система, с която дружеството, позволяваща работа в реално време както на територията на страната, така и в чужбина.
Що се отнася до презастраховането, мога с радост да заявя, че имаме постигнати предварителни договорености с водещи на българския пазар презастрахователни компании за покриване на рисковете, които ЗД „Евроинс” АД ще записва в ЕС. Това ще става както чрез включването им като допълнителни клаузи към съществуващи презастрахователни договори на дружеството, така и посредством сключването на нови презастрахователни договори.
Имаме щастието да работим в областта на презастраховането с компании, които наистина имат опит и познания за пазарите, в които „Евроинс” тепърва навлиза, благодарение на което получаваме познания и агрегирана статистическа информация от такъв независим източник, какъвто са презастрахователите.
Известно ви е, че презастрахователната програма се организира за защита на конкретен застрахователен портфейл със специфичната му структура, видове и лимити на покритие, обем и други. Въпреки това към момента можем да се похвалим с напълно завършен презастрахователен договор с Лойдов синдикат, подписването на който изчаква единствено приключването на формални части от агентския договор, презастрахователна защита за който той ще предоставя.
- На какво се дължи фактът, че нетната печалба на ЗД „Евроинс” АД за първото тримесечие на 2007 година е 677 хил.лв. и е четири пъти по-висока от същия период на миналата година и само подобрената квота на щетимост ли е причина за това?
- Квотата на ощетимост, изчислена като сума на изплатените обезщетения през периода, отнесени към регистрирания премиен приход, наистина бележи спад до ниво от 34.2% при 38.3% за първото тримесечие на 2006 г. Това в абсолютна сума води до подобряване на финансовия резултат на дружеството с близо 520 хиляди лева, колкото е приблизително и увеличението на печалбата на тримесечна база за дружеството.
При по-внимателен анализ обаче две неща правят силно впечатление: 1) през първото тримесечие на 2007 г. дружеството е увеличило резерва си за висящи плащания с над 200 хиляди лева, докато за същия период на 2006 г. наблюдаваме обратната промяна – резервът за висящи плащания към 31 март 2006 г. намалява с 16 хиляди лева в сравнение с нивото му към 31 декември 2005 г.; 2) при съпоставка на съответните размери на пренос-премийния резерв се вижда, че през 2007 г. той расте с близо два пъти повече, отколкото е нараснал през първото тримесечие на 2006 г.
Тоест при по-задълбочен анализ на финансовия резултат на „Евроинс” за първото тримесечие на 2007 г. и съпоставянето му с постигнатото през същия период на 2006 г. се вижда, че увеличението на печалбата се дължи не само на подобрената квота на ощетимост, а причината трябва да се търси и другаде.
Аз бих насочил вниманието към две групи фактори, влияещи пряко върху финансовия резултат за съответните периоди – разходите за администрация и финансови фактори.
При анализа на административните разходи се вижда ясно, че ръстът в премийния приход е постигнат при почти неизменно ниво на административни разходи, което е сигурен показател за подобряване на финансовия резултат за периода. Това е така, защото натоварването върху реализирания приход с административни разходи е относително по-малко и тъй като премийният приход е основното приходно перо в баланса на застрахователното дружество, автоматично резултира в повишена печалба за съответния период.
Два са финансовите фактори, имащи съществено влияние върху регистрирания финансов резултат за периода 1) реализираните отлични приходи от инвестиране на резервите, регистриращи нетно от данъци увеличение от близо 360 хиляди лева, и 2) намалената данъчна ставка, благодарение на което дружеството реализира увеличение на финансовия резултат след данъци от близо 40 хиляди лева.
- Може ли да се смята, че основните приходоносещи застраховки в портфейла ви са „Автокаско”, „Гражданска отговорност” на автомобила, имуществените застраховки ( при доброто партньорство с водещи банки в България) и финансовите застраховки (застраховки на лизингови договори и гаранции)?
- Наблюдаваната от вас тенденция не е нещо ново нито за пазара, нито за портфейла на дружеството като цяло. Тя е следствие не само на структурата на общозастрахователния пазар в страната, където автомобилните застраховки заемат 2/3 от премийния приход, но и от цялостната ориентация към автомобилния сектор на холдинговата структура, към която „Евроинс” принадлежи. Холдингът притежава представителства на няколко марки леки автомобили, лизингова компания, компания за инсталиране на позициониращи устройства, сервизи, рент-а-кар дружество и т.н., които създават отлични условия за синергия и развиване на автомобилното застраховане от страна на „Евроинс”.
Може би следва да се отбележи, че делът на автомобилните застраховки в портфейла на дружеството плавно расте – 77% през 2004 г., 79% през 2005 г. и 80% през 2007 г., но това в никакъв случай не се дължи на намаляване или застой в премийния приход по останалите видове застраховки, сключвани от „Евроинс”. Причината е, че премийният приход по автомобилните застраховки в портфейла на дружеството расте по-бързо от останалите, чийто темп също следва или дори изпреварва средния ръст на премийния приход на общозастрахователния пазар в България.
Анализирайки годишните резултати, предоставени от КФН, се вижда, че Евроинс сериозно надвишава средния си пазарен дял при изчислението му за няколко индивидуални вида застраховки – Автомобилно застраховане, Застраховки на гаранции и разни финансови загуби и помощ при пътуване.
- Реалистични ли са очакванията според вас до края на 2007 г. ЗД „Евроинс” АД да постигне 70 млн. лв. премиен приход и 5,8% пазарен дял при прогнозиран общ премиен приход на застрахователния пазар за 2007 година от 1,2 млрд. лв.?
- Както обясних и по-горе, пред дружеството са налице всички предпоставки да реализира ръст, превишаващ този на пазара на общото застраховане като цяло. Само бих допълнил, че основание за това съждение дава и фактът, че нито един клиент в портфейла на дружеството не заема съществен дял, поведението в който да влияе пряко върху размера на записваните от дружеството премии. Като към това прибавим и неограничените възможности, откриващи ни се благодарение на присъединяването на България към ЕС, бих могъл категорично да заявя, че целта от 5.8% пазарен дял за 2007 г. е не само реалистична, но дори и подценява потенциала за развитие пред „Евроинс”.
- Как е разработена презастрахователната ви програма, къде ЗД „Евроинс” АД пласира записаните рискове на международния презастрахователен пазар, нещо, което дава финансова стабилност, особено когато се касае за големи рискове, както и за работа извън България?
- Структурата и особеностите на презастрахователната програма, поддържана от „Евроинс” напълно следва характеристиките и на застрахователния портфейл на дружеството. Това, разбира се, е напълно разбираемо предвид факта, че презастраховането е начин на разпределение на риска извън застрахователната съвкупност на застрахователя чрез прехвърлянето му на други дружества и като такова то е напълно обусловено от портфейла, който дружеството притежава.
Анализът на този портфейл дава параметрите, които се залагат при структурирането на презастрахователната програма и съответните презастрахователни договори – лимити, капацитет, структура на покритието и, не на последно място, списъкът с изключенията по договора.
При презастраховането на портфейла си по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите дружеството е член на Българската група за съвместно презастраховане на „Гражданска отговорност” още от основаването й през м. февруари 2002 г. и чийто мениджър към момента съм аз. Групата закупува покритие на ексцес-лосова база както за щети, настъпили на територията на държави-членки по споразумението „Зелена карта”, така и на територията на страната. Към момента членове на групата са пет български застрахователни дружества, като има интерес от още две за присъединяване, за което ще бъдат водени допълнителни преговори с презастрахователите. Групата пласира най-големия индивидуален портфейл за страната с обявен очакван премиен приход (EPI) за 2007 г. от над 41 милиона евро, а условията по презастрахователния й договор са едни от най-добрите за страната.
Презастраховането на имуществените рискове и рисковете, свързани с транспорт на товари са пласирани на пропорционален принцип, като дружеството има закупен допълнителен капацитет, покриващи риска от евентуално сбъдване на катастрофични рискове по портфейла му.
Основни презастрахователни партньори на „Евроинс” са Transatlantic Re, Mitsui Sumitomo Ltd., XL Re, Munich Re, Hannover Re, както и някои лойдови синдикати.
Всички презастрахователни договори тип „Treaty” са пласирани при презастрахователни компании с рейтинг в инвестиционната скала по Standard & Poors. Основен партньор при сключването на факултативни презастрахователни договори за рискове, превишаващи лимитите на текущите договори, или такива, за които е необходим изключително висок капацитет, е QBE, Лондон.
Разбира се, при работата по презастрахователните договори за рискове, записани извън територията на България, основно разчитаме на компании, които са ни подкрепяли за основния бизнес на „Евроинс”, които познават начина ни на работа и знаят, че можем да приемем и да се справим с предизвикателството.