Комуникация и медии

Към 30 септември 2007 неконсолидираната печалба на Еврохолд България АД е 4.4 млн. лв.

Публикация от: 31.10.2007

За деветмесечието на 2007 г печалбата на Евроинс нараства 4 пъти.

Съгласно неконсолидирания си финансов отчет за деветмесечието на 2007 г. от началото на годината Холдингът е реализирал печалба в размер на 4.4 млн. лв., а собственият му капитал е нараснал на 96.88 млн. лв. спрямо 50.6 млн. лв. в края на миналата година. Инвестициите в дъщерни дружества към 30 септември възлизат на 78.99 млн. лв. спрямо 25.82 млн. лв. в края на 2006г.

По решение на Управителния съвет на Еврохолд България предстои създаването на EuroIns Insurance Group (EIG), която да консолидира всички настоящи и бъдещи инвестиции в застрахователни компании. За първите 9 месеца на 2007 г. трите компании, които ще бъдат част от групата - ЗД Евроинс АД, Euroins Romania и ЗОК Св. Николай Чудотворец са реализирали общо приходи от застрахователни премии за периода в размер на 80.4 млн. лв. и печалба в размер на 4.61 млн. лв.

 Компания  Приходи от застрахователни премии заQ1 до Q3 2007 Приходи от застрахователни премии за 2007*  Печалба за

Q1 до Q3 2007

Печалба за 2007*
ЗД Евроинс АД 39.7   65.00 4.659 6.0
Euroins Romania 40.28  67.00 0.062  0.5
ЗОК Св. Н. Чудотворец
 0.43  0.70  -0.11  0.0
  общо  80.41  132.70  4.61  6.5

*прогнозни резултати
  Всички числа са в милиони лева

Съгласно  финансовия отчет на ЗД „Евроинс” АД за деветмесечието на 2007 г. премийният приход на дружеството за периода възлиза на 39.7 млн.лв. Компанията отбелязва ръст по този показател от 32.9% спрямо реализираните 29.88 млн. лв. за същия период на 2006.

Нетната печалба за периода е в размер на 4.66 млн. лв., спрямо 1.324 млн.лв. за същия период на миналата година.

С най-голям процент е нарастването на приходите по застраховки лизинг на имущество - 192%, Банкови кредити - 82%, Автокаско - 62%.

Добрите финансови резултати се дължат на запазване нивото на административните разходи от 12.23 млн. лв. при ръст от 32.9% на приходите от застрахователни премии, на подобряването на квотата на ощетимост, регистрирана в съответния период на 2006 г. с близо два процентни пункта до ниво под 36%., както и на нарастналите приходи от инвестиционна дейност на дружеството.

В настоящия отчет Холдингът за пръв път ще консолидира резултатите на Euroins Romania, която отбелязва 39%  ръст на приходите от застраховат елни премии спрямо същия период на миналата година и излиза на печалба от 62 хил. лв. спрямо загуба в размер на 792 хил. лв. за деветмесечието на 2006 г.

На 30.10.2007 г. приключи и процедурата по увеличение на капитала на EuroIns Romania и новият капитал от 24 200 000 румънски леи е вписан в търговския регистър на Румъния.

След увеличението на капитала Еврохолд България АД записа общо 2 369 425 нови акции, включително всички акции, които останаха незаписани от миноритарните акционери. Акционерното участие на Еврохолд България АД се увеличи до приблизително 74,53 % от регистрирания капитал на Euroins Romania.

“Евролийз Ауто”АД продължи силното си представяне и през трето тримесечие на 2007 година.

Нетните вземания по лизинговите договори на компанията към 30.09.2007 г. са на стойност 67.82 млн.лв., като през същия период на предходната година са били 17.67 млн.лв. Това нарастване се дължи на бързото развитие на дружеството и на увеличения брой сключени договори. Печалбата за периода е в размер на 1.1 млн. лв., а ръстът по този показател е 145% спрямо същия период на миналата година.

Очакванията са в края на 2007 година лизинговият портфейл на компанията да достигне 100 млн.лева. Увеличението спрямо 30.09.2006 г. е близо четири пъти. Към 30.09.2007 г. има действащи 2 298 лизингови договора и са лизинговани 2804 актива. За сравнение към 30.09.2006 г. договорите са били 659, а лизингованите активи – 686.

Основна цел на компанията е да бъде достигнат пазарен дял в лизинговането на нови леки и лекотоварни автомобили от 7% в края на 2007 година.

За деветмесечието на 2007 г. инвестиционният посредник Евро Финанс АД, част от структурата на Еврохолд България е реализирал финансови приходи в размер на 3.45 млн.лв. Консолидираната печалба на компанията възлиза на 1.02 млн. лв. като отбелязва 264% ръст спрямо деветмесечието на 2006 г.

„Етропал” АД също отбелязва много добри резултати за деветмесечието на 2007г.  Съгласно неконсолидирания си отчет печалбата на дружеството за периода е в размер на 903 хил. лв спрямо 189 хил. лв., реализирани през същия период на миналата година.

Реализираните приходи от продажби са в размер на 9.8 млн.лв. спрямо 7.42 млн. лв. за същия период на миналата година. Нарастването се дължи на увеличения износ, от който най-голям дял има износът на диализни консумативи.

През м. септември 2007 г. "Етропал" АД увеличи капитала си от 1.1 на 5 млн. лева, а на 22 октомври  Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за вторично публично предлагане на емисия акции на дружеството в размер на 5 млн. лв.